KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ, AKTARILMASI VE
BU KAPSAMDAKİ HAKLARINIZA DAİR
AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verileri toplanmak, kaydedilmek, yurt içine ve yurt dışına aktarılmak dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde işlenecek olan ilgili kişiyi bilgilendirmek ve böylece, KVKK ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde esasları belirlenen aydınlatma yükümlülüğünün veri sorumlusu tarafından yerine getirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

1.                  VERİ SORUMLUSU

Veri sorumlusu, merkezi “Ord. Prof. Dr. F. Kerim Gökay Cad. Eşref Çakmak Plaza, No: 32, Kat: 3/7-8, Altunizade, Üsküdar, İstanbul” adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 506766-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0008052793100016 Mersis numarası sahibi ve Üsküdar Vergi Dairesi’ne 0080527931 vergi numarası ile kayıtlı olan EUROCROSS ASSİSTANCE SAĞLIK TURİZM DESTEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’dir (“Veri Sorumlusu“).

2.                  KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI

 • Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, KVKK m. 5 ve m. 6’da belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde ve ayrıca ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca işlenebilecektir:
  • Kimlik kategorisinde yer alan; ad – soyad, anne – baba – çocuk adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC kimlik numarası, pasaport numarası;
  • İletişim kategorisinde yer alan; adres, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon numarası;
  • Lokasyon; bulunulan yerin konum bilgileri;
  • Hukuki işlem kategorisinde yer alan; adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler;
  • Müşteri işlem kategorisinde yer alan; çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, banka dekontunda yer alan bilgiler, sipariş bilgisi, müşteri talep kayıtları, müşteri şikayet kayıtları;
  • Pazarlama kategorisinde yer alan; anket bilgileri, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler,
  • Görsel ve işitsel kayıtlar;
  • Sağlık ilgileri kategorisinde yer alan; kişisel sağlık bilgileri, engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, doktor raporları, tetkik sonuçları, kullanılan ilaç bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri;
 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, şu amaçlar ile işlenebilecektir: Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi (tesisat, çilingir, cam gibi konut yardım hizmetleri ifası; çekici, kurtarma, yol kenarı desteği ve ikame araç gibi yol yardım hizmetlerinin ifası; medikal operasyon süreçlerinin yürütülmesi ve sağlık kurumlarına yönlendirme hizmetlerinin ifası; nakil, tıbbi eskort, uçuş, konaklama, taksi, hava ve yer ambulansı temini hizmetlerinin yürütülmesi; cenaze işlemleri ve transferi hizmetlerinin yürütülmesi; maliyet kontrolü gibi tıbbi destek hizmetleri ifası); müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; Veri Sorumlusu’nun ve Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içinde olan ilgili kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacı ile sözleşmelerimizin yönetiminin sağlanması; talep / şikayetlerin takibi; tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

3.                  KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yine yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve Veri Sorumlusu’nun faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde, KVKK m. 8 ve m. 9 hükümlerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde ve ayrıca ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yurt içinde veya yurt dışında bulunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize ve bağlı ortaklıklarımıza, tedarikçilerimize, topluluk şirketlerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hastanelere, sağlık kurumlarına, ambulans hizmeti sunan kişilere, konaklama hizmeti ve ulaşım hizmeti sunan kişilere aktarılabilecektir.

 

4.                  KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplayabilecektir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz yazılı veya sözlü olarak, çağrı hattımız üzerinden veya diğer elektronik ortamlarda toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz, KVKK uyarınca açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/f.2 hükmünde yer alan şartların gerçekleşmesi sebebiyle (bilhassa: kanunlarda açıkça öngörülmesi; fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması; Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması; ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde) işlenebilecek ve ayrıca KVKK m. 8 ve m. 9 hükmünde yer alan şartların gerçekleşmesi sebebiyle yurtiçine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz, KVKK uyarınca açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 6/f.3 hükmünde yer alan şartların gerçekleşmesi sebebiyle (bilhassa: kanunlarda öngörülen hallerde; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla) işlenebilecek ve ayrıca KVKK m. 8 ve m. 9 hükmünde yer alan şartların gerçekleşmesi sebebiyle yurtiçine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

5.                  İLGİLİ KİŞİNİN, KVKK M. 11 KAPSAMINDA SAYILAN HAKLARI

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla; ilgili kişi sıfatıyla KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınız çerçevesinde Veri Sorumlusu’na başvurarak:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere, yukarıda sayılan (v) ve (vi) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için talepleriniz yazılı olarak “Ord. Prof. Dr. F. Kerim Gökay Cad. Eşref Çakmak Plaza, No: 32, Kat: 3/7-8, Altunizade, Üsküdar, İstanbul” adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek diğer yöntemler ile Veri Sorumlusu’na iletilmelidir. Bu çerçevede yapılan başvurular, KVKK kapsamında belirtilen süreler içinde sonuçlandırılacaktır.

İşbu aydınlatma metni ile, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak (i) veri sorumlusu ve kimliği, (ii) kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, (iii) kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, (iv) kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, (v) ilgili kişinin KVKK m. 11 hükmünde sayılan hakları konularında bilgilendirilmiş bulunuyorsunuz.

İşbu metin, KVKK ve diğer ilgili mevzuat ile uyumlu olarak Veri Sorumlusu tarafından gerekli görüldüğü durumlarda yenilenebilir veya değiştirilebilir.

El yazısı ile: “Okudum ve anladım.” : ………………………………………………..

Ad-Soyad          :

T.C. Kimlik No   :

Adres                 :

Tarih                  :

İmza                   :