KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU

  1. AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanunun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu kapsamda yapacağınız başvuruyu yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurularınızın Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin (“Tebliğ”) 5. Maddesinin 2. fıkrasında belirtilen unsurları taşıması zorunlu olup, aksi takdirde talebiniz reddedilecektir.  İşbu başvuru formunu doldurarak Eurocross Assistance Sağlık Turizm ve Destek Hiz. Tic. Ltd. Şti. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Eşref Çakmak Plaza No: 32 Kat: 3 34662 Altunizade Üsküdar İstanbul adresine göndereceğiniz iadeli taahhütlü mektup ile başvuruda bulunabilir, kayıtlı elektronik posta (KEP) kanalıyla yapacağınız başvurular için eurocross@hs01.kep.tr e-posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış talebinizi iletebilirsiniz.

Başvuru Usulü* Başvurunun Yapılacağı Adres

 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi/Belge

 

İadeli Taahhütlü Mektup Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Eşref Çakmak Plaza, No:32 Kat:3 34662 Üsküdar/İSTANBUL Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.
KEP eurocross@hs01.kep.tr Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

 

*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1.fıkrası gereğince başvuru kanalı “yazılı” olarak belirlenmiştir. Kurul tarafından başkaca bir usulde başvuru yapılabileceğinin belirlenmesi halinde belirlenen diğer usullerle de başvuru yapılabilir. Tarafımıza yapacağınız başvurular, Kanunun 13’ üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” cevaplanacaktır. Başvurunuza verilecek olan yanıt, Kanun’un 13. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamda iletilecektir.

Başvurular, kural olarak ilgili kişi tarafından yapılmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Ancak, Eurocross Turkey tarafından kişisel verileri işlenen kişinin adına düzenlenmiş usulüne uygun vekaletname ile yetkilendirilmiş vekil, aile ferdi, yasal temsilci, vasi vb. kimseler tarafından ilgili belge sureti ile kimlik tespitine yarar belgelerin başvuru formuna ek yapılması kaydıyla kişisel verileri işlenen kişi adına başvuru yapılabilir.

 

 

 

 

 

  1. GEREKLİ BİLGİLER

Başvurunuzun gereğince ve usulüne uygun olarak değerlendirilebilmesi için işbu formu dikkatlice ve doğru olarak doldurmanız gerekmektedir.

 

Ad-Soyadınız:

Uyruğunuz:

TC Kimlik Numaranız:

Pasaport Numaranız (TC vatandaşı değilseniz):

Şirketimizle Olan İlişkiniz:

Müşteri:           İş Ortağı:             Ziyaretçi:            Çalışan:

Adresiniz:

Cep Telefonunuz:

Elektronik Posta Adresiniz:

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi? :

 

III. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir. Başvurunuzun ayrıca bir maliyet oluşturması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre sizden ücret talep edebilir. Başvurunuzun Eurocross Turkey’nin kusurundan kaynaklanması hâlinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.

 

Talep No Talep Konusu Yasal Dayanağı Taleple İlgili Açıklama
1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (a)
2 Şirket, kişisel verilerimi işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (b)
3 Kişisel verilerim işlenmişse bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (c)
4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (ç)
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (d)
6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin imha edilmesini istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (e)
7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (f)
8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de imha edilmesini istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (f)
9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (g)
10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (h)

 

Tebliğ’in 5. Maddesi uyarınca talep konusunun başvuruda açıklanması gerekmekte olup, bu kapsamda talebiniz hakkında yapacağınız açıklamaları “Taleple İlgili Açıklama” kısmında yapabilirsiniz.

Tebliğin 5. Maddesi uyarınca, talebinize ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerektiği belirtildiğinden bu kapsamda talebiniz ile ilgili olabilecek bilgi ve belgeleri de başvuruya eklemeniz gerekmektedir. Örneğin kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep edecekseniz, düzeltilmesini istediğiniz veriler hakkında gerekli bilgi ve belgeleri sunmanız ve açıklamaları yapmanız gerekmektedir.

Tazmin talebinizin değerlendirilebilmesi için, zararınızı ortaya koyan belge ve diğer delilleri sunmanız gerekmektedir.

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt eder, belge ve bilgilerin hatalı olması durumunda doğacak yükümlülüğü kabul ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Eurocross Turkey tarafından işlenmesine muvafakatim vardır.

Başvuruma verilecek cevabın işbu Başvuru Formunda belirtmiş olduğum posta ya da elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim.

 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

İmza :